SAZKA

Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
SPOLEČNOSTI SAZKA FTS a.s.

Ze dne 27. 07. 2022
 • Ve společnosti SAZKA FTS a.s. víme, že Vám záleží na tom, jak jsou Vaše osobní údaje použity a s kým je sdílíme, proto klademe na ochranu Vašich údajů maximální důraz a dodržujeme při práci s nimi všechny právní požadavky (včetně Obecného nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 o ochraně osobních údajů, dále také jen „GDPR“). Prostudujte si prosím tyto Zásady, kde najdete více informací o tom, jak sbíráme, používáme a sdílíme informace o Vás, když využíváte naše služby, produkty a weby.
CO V TĚCHTO ZÁSADÁCH NAJDETE:
 • V těchto Zásadách Vám poskytneme základní informace o tom, jak pracujeme s Vašimi osobními údaji a jaká jsou Vaše práva na ochranu osobních údajů a také se tu dozvíte, jak pracujeme s cookies a dalšími webovými identifikátory.

1. KDO JE SPRÁVCE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

 • V těchto Zásadách Vám poskytneme základní informace o tom, jak pracujeme s Vašimi osobními údaji a jaká jsou Vaše práva na ochranu osobních údajů a také se tu dozvíte, jak pracujeme s cookies a dalšími webovými identifikátory.
 • Kontakt na nás:

SAZKA FTS a.s.

Evropská 866/69, Vokovice,160 00 Praha 6

Uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů můžete písemně nebo elektronicky zasláním e-mailu na adresu .

2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS SBÍRÁME A CO S NIMI DĚLÁME?

Odkud Vaše osobní údaje získáváme?
 • Přímo od Vás. (včetně Vašich zařízení). Když využíváte naše služby či webové stránky.
 • Z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí, pokud nám to umožňuje či ukládá příslušný právní předpis.
Proč si bereme Vaše osobní údaje a v jakém rozsahu je zpracováváme?
 • Abychom Vám dokázali poskytnout naše služby a produkty (v rámci plnění smlouvy). Některé Vaše údaje potřebujeme, abychom Vám mohli správně poradit s výběrem našich služeb a pomohli Vám s případnými reklamacemi nebo problémy. Za tímto účelem zpracováváme Vaše kontaktní údaje sdělené při reklamaci či dotazu na námi poskytované služby zejména jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail, adresu, obsah reklamace, číslo účtu (pro zaslání finančních prostředků). Vzhledem k tomu, že se můžete sami rozhodnout, jestli naše produkty chcete využívat dáváte nám tyto Vaše údaje dobrovolně. Současně však pokud nám odmítnete takové údaje poskytnout, bohužel Vám nebudeme danou službu schopní poskytnout nebo vyřídit Vaši reklamaci či dotaz.
 • Protože je to naše právní povinnost. V souvislosti s naší činností a službami nám řada právních předpisů dává povinnost získávat a zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud využíváte našich služeb. Za účelem plnění povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon), zákonem o účetnictví či daňovým řádem zpracovává společnost SAZKA v zákonem stanovených případech Vaše osobní údaje, zejména údaje k identifikaci - jméno a příjmení, rodné číslo, ,datum narození, dále místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství; jste-li podnikající fyzická osoba, též Vaši obchodní firmu, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání (sídlo) a identifikační číslo, druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti, údaje ke kontrole dle AML zákona - údaje o původu finančních prostředků určených k provedení transakce a další údaje nutné k provedení kontroly a údaje o tom, zda jste politicky exponovanou osobou. Právním základem je v tomto případě splnění právních povinností, které se na společnost SAZKA vztahují. Tyto osobní údaje budou uchovávány po dobu vyžadovanou příslušným zákonem,
 • Abychom dokázali zajistit funkčnost a zabezpečení našeho webu a jeho funkcionalit. Některé Vaše údaje potřebujeme, abychom pro Vás mohli zajistit správné fungování našich webových stránek. Za tímto účelem zpracováváme zejména síťové identifikátory jako jsou např. identifikátory cookies a další identifikátory. Více informací o zpracování osobních údajů v souvislosti s užíváním webových stránek najdete také v čl. 10 Cookies a další technologie pro sběr a zpracování dat.
 • Je to ‘oprávněný zájem’ Sazky nebo 3. osoby. Vaše osobní údaje (zejména identifikační údaje a síťové identifikátory jako jsou např. identifikátory cookies a další identifikátory) potřebujeme občas kvůli důležitým zájmům, kterými mohou být zejména ochrana majetku či zdraví, zajištění bezpečnosti informačních sítí a systémů, zabezpečení webu a jeho funkcionalit nebo obrana Sazky pro případ budoucího soudního sporu. Více informací o zpracování osobních údajů v souvislosti s užíváním webových stránek najdete také v čl. 10 Cookies a další technologie pro sběr a zpracování dat. Vaše údaje často také potřebujeme pro svou vnitřní potřebu: především pro provádění analýz a vyhodnocování možných rizik, ke sledování kvality našich služeb a spokojenosti zákazníků i k tomu, abychom se my i naše služby a produkty dál zlepšovali
 • Protože jste dobrovolně souhlasili. Je možné, že společnost SAZKA bude zpracovávat Vaše osobní údaje (včetně např. identifikátorů cookies a dalších identifikátorů) na základě vašeho souhlasu. Vy se v takovém případě můžete zcela dobrovolně rozhodnout, jestli nám svůj souhlas poskytnete, nebo ne. Rozsah zpracování údajů bude dán obsahem Vašeho souhlasu. Poté, co jste souhlasili, máte také právo souhlas kdykoliv odvolat nebo omezit jeho rozsah. Rozsahem Vašeho souhlasu i jeho odvoláním budeme vázáni a budeme ho plně respektovat. Více informací o zpracování osobních údajů v souvislosti s užíváním webových stránek najdete také v čl. 10 Cookies a další technologie pro sběr a zpracování dat.
 • Vaše osobní údaje uchováváme vždy pouze po dobu, která je nezbytná k tomu, proč jsme Vaše údaje získali. Typicky to bude po dobu, kdy Vám poskytujeme službu nebo ve lhůtě, kterou nám pro jejich uchovávání předepisuje právní předpis. V případě, že máme Vaše údaje, protože jste s tím dobrovolně souhlasili, budeme s nimi pracovat po dobu trvání Vašeho souhlasu, ledaže souhlas dříve odvoláte nebo omezíte.
 • Po skončení doby, kdy můžeme oprávněně zpracovávat Vaše osobní údaje, přestaneme s Vašimi osobními údaji jakkoli pracovat a vymažeme je nebo anonymizujeme v souladu s právními předpisy.

3. JAK JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČENÉ?

 • Vaše osobní údaje jsou pod naší stálou fyzickou, elektronickou i procesní kontrolou. Používáme k jejich zabezpečení moderní kontrolní, technické a bezpečnostní mechanismy, abychom Vašim údajům mohli poskytnout maximální možnou ochranu před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, i před jiným možným zneužitím.
 • Všichni, kdo s Vašimi osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvních povinností, jsou vázáni přísnou zákonnou a/nebo smluvní povinností mlčenlivosti, která trvá i po skončení jejich pracovního nebo smluvního vztahu k nám. Dodržování těchto povinností včetně dodržování bezpečnostních požadavků pravidelně kontrolujeme interně i u našich dodavatelů, abychom Vám mohli zajistit maximální jistotu dobře ochráněných dat.

4. S KÝM SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

 • S našimi zpracovateli, tedy pečlivě vybranými osobami a společnostmi, kteří pro nás provádějí některé úkoly v rámci služeb a produktů, které Vám poskytujeme. Patří sem například naši technologičtí a marketingoví dodavatelé, kteří část Vašich údajů potřebují, aby nám pomohli zajistit pro Vás softwarové řešení našich služeb nebo co nejpohodlněji přizpůsobit náš web. Za zpracovatele vybíráme pouze takové dodavatele, kteří nám poskytnou maximální záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany Vašich zpracovávaných osobních údajů. K těmto zárukám naše zpracovatele zavazujeme smluvně a hlídáme, že své závazky dodržují. Hlavním zpracovatelem Vašich osobních údajů je společnost SAZKA a.s., se sídlem Evropská 866/69, Vokovice, 160 00 Praha 6,, IČO: 264 93 993, která je naším pověřeným obchodním zástupcem. Vaše osobní údaje zpracovávají (např. při reklamaci služby nebo při provádění identifikace dle AML zákona na obchodním místě) obchodní partneři společnosti SAZKA a.s., kteří jsou rovněž našimi pověřenými obchodními zástupci a jejichž seznam je zveřejněn webových stránkách České národní banky www.cnb.cz v sekci Seznamy a evidence – Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů.
 • S úřady a orgány státní správy v případech, kdy nám poskytnutí údajů ukládají zvláštní zákony (např. zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu).
 • S dalšími osobami, pokud je to nezbytné pro ochranu našich práv, např. s pojišťovnami nebo pojistnými brokery při uplatnění pojistného nároku, soudy, soudními exekutory, dražebníky, insolvenčními správci apod. Rozsah poskytnutých osobních údajů je však vždy omezený jen na údaje, které jsou v takovém případě nezbytné.
 • Pokud k tomu získáme Váš souhlas, pak s marketingovými platformami (včetně provozovatelů reklamních systémů či sociálních sítí), které jakožto správci zpracovávají Vaše osobní údaje k účelům, které samy určí (především pro marketingové a související účely).
 • Pokud k tomu získáme Váš souhlas pak s poskytovateli externího obsahu vkládaného na naše webové stránky či do mobilních aplikací (vkládaného např. prostřednictvím technologie embeddingu či iframe), kteří jakožto správci zpracovávají Vaše osobní údaje k účelům, které sami určí.
 • S dalšími osobami, ale pouze na Váš příkaz anebo s Vaším souhlasem.

5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO EU

V některých případech může docházet ke zpracování Vašich osobních údajů v zemích mimo Evropský hospodářský prostor. Některé tyto třetí země jsou považovány ve smyslu GDPR za země zajišťující odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise. Pokud dochází k předání osobních údajů do třetích zemí, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů dle GDPR, uskutečňujeme předávání Vašich osobních údajů a dochází k jejich zpracování pouze v případě, že byla zajištěna náležitá ochrana osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu soukromí a osobních údajů a že jsou garantována a zajištěna všechna opatření v souladu s GDPR včetně používání standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí. Další informace o takovém zpracování Vám můžeme poskytnout na Vaši žádost.

6. VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Právo na informaci a přístup k Vašim údajům. Máte právo kdykoli žádat o informaci, jestli zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud ano, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a k souvisejícím informacím jako je zejména účel zpracování, kategorie zpracovávaných osobních údajů, kategorie příjemců, kterým Vaše osobní údaje zpřístupňujeme, plánovaná doba, po kterou budeme Vaše osobní údaje uchovávat, (nebo alespoň kritéria, jak ji určit) nebo to, jestli dochází k automatizovanému zpracování Vašich údajů. Většinu těchto informací najdete v těchto Zásadách.
 • Právo odvolat souhlas. V případě zpracování Vašich osobních údajů, které je založeno na Vašem souhlasu, se můžete zcela dobrovolně rozhodnout, jestli nám svůj souhlas poskytnete, nebo ne. I poté, co jste souhlasili, máte také právo souhlas kdykoliv odvolat nebo omezit jeho rozsah. V takovém případě ukončíme podle Vašeho přání v odpovídajícím rozsahu práci s Vašimi osobními údaji, a to co nejdříve, jak nám to naše administrativní a technické systémy umožní. Rozsahem Vašeho souhlasu i jeho odvoláním jsme však vždycky vázáni a plně ho respektujeme. Pokud v budoucnu změníte názor, souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů nám můžete kdykoli znovu dát.
 • Právo na opravu. Pokud jsou Vaše osobní údaje u nás nepřesné nebo neúplné, máte právo na jejich opravu nebo doplnění.
 • Právo na výmaz. Máte právo své osobní údaje u nás vymazat, to je však možné pouze za určitých podmínek, např. pokud Vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro daný účel nebo pokud odvoláte svůj souhlas a neexistuje již žádný další právní důvod, proč bychom s nimi potřebovali pracovat.
 • Právo na omezení zpracování. Za určitých podmínek můžete od nás požadovat i tzv. omezení zpracování Vašich osobních údajů. Bude se jednat např. o situaci, kdy budete popírat přesnost Vašich osobních údajů u nás nebo vznesete námitku proti zpracování, ale my budeme potřebovat určitou dobu nezbytnou k prošetření této situace.
 • Právo na přenositelnost. Máte právo, abychom Vaše osobní údaje předali Vám nebo někomu jinému (koho určíte), a to v elektronickém strukturovaném formátu. Takové předání je však možné pouze u přímo Vámi poskytnutých osobních údajů a pouze, pokud s nimi pracujeme na základě Vašeho svobodného souhlasu nebo protože je nezbytně potřebujeme kvůli smlouvě uzavřené mezi námi (například pokud využíváte některou z našich služeb/produktů). Přenositelnost se navíc vztahuje jen na osobní údaje, které o Vás zpracováváme elektronicky, tj. nikoliv v papírové formě.
 • Právo podat námitku. Pokud s Vašimi osobními údaji pracujeme kvůli oprávněnému zájmu, máte právo proti takovému zpracování podat námitku a my zpracování ukončíme, pokud nebudeme mít závažné důvody pro další práci s Vašimi údaji (například ochrana zdraví a majetku, zabezpečení webu a jeho funkcionalit (např. zabezpečení procesu přihlášení), prevence online podvodů apod.) Též máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, pokud by takové rozhodování pro Vás mělo právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo. V současné době žádné takové automatizované rozhodování neprovádíme; pokud by k němu v budoucnu mělo dojít, budete o této změně vhodným způsobem informován(a).
 • Pokud máte jakékoli pochybnosti, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s právními předpisy, můžete se na nás obrátit s dotazem nebo stížností. Máte také vždy právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů v Praze.

7. KDE A JAK VAŠE PRÁVA UPLATNÍTE?

 • Vaše práva na ochranu osobních údajů můžete kdykoli uplatnit písemným podáním na adresu sídla SAZKY nebo na e-mail .
 • Pokud uplatníte svá práva, jsme nejprve povinni ověřit Vaši identitu, abychom zajistili, že se k Vašim údajům neoprávněně nedostane někdo, kdo se za Vás vydává. Pokud si nebudeme jistí Vaší totožností, můžeme Vás proto požádat o další informace. Pokud nebudeme moci Vaši totožnost zjistit, máme právo z tohoto důvodu Vaši žádost odmítnout.
 • Na Vaši žádost Vám odpovíme co nejdříve, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti. S ohledem na složitost a počet žádostí můžeme, bude-li to potřeba, tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. Pokud by mělo dojít k takovému prodloužení, budeme Vás o tom do jednoho měsíce informovat a současně Vám dáme vědět důvod, proč potřebujeme na vyřízení Vaší žádosti více času.
 • Výjimečně můžeme Vaše podané žádosti vyhodnotit jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené. Zejména pokud budou podávány opakovaně v kratších časových intervalech, jsme oprávněni vyžadovat přiměřený poplatek zohledňující naše administrativní náklady, případně Vaši žádost odmítnout.

8. ODKAZY NA WEBY TŘETÍCH STRAN

 • Na našich webech můžou být také odkazy na weby třetích stran. Po kliknutí na takový odkaz budete přesměrováni na webovou stránku provozovanou touto třetí osobou. Upozorňujeme, že neneseme jakoukoli odpovědnost za zpracování osobních údajů těmito třetími stranami, ani za obsah takových webových stránek nebo praktiky provozovatele takových webů a doporučujeme Vám si pečlivě pročíst podmínky zpracování osobních údajů a ochrany soukromí každé stránky, kterou takto navštívíte.

9. COOKIES A DALŠÍ TECHNOLOGIE PRO SBĚR A ZPRACOVÁNÍ DAT

A. CO JSOU COOKIES A K ČEMU SE POUŽÍVAJÍ?
 • Cookies (a podobné technologie, jako jsou např. pixely, identifikátory místního úložiště, reklamní mobilní identifikátory atd.), jsou obvykle malé textové soubory, jejichž uložení na Vaše zařízení si naše weby vyžádají od Vašeho prohlížeče či zařízení v okamžiku, kdy je navštívíte. Téměř každá webová stránka využívá technologii cookies (či obdobnou technologii založenou na ukládání údajů do Vašeho zařízení a sbírání dat pomocí Vašeho prohlížeče) pro zajištění fungování stránek a optimalizaci vzhledu a funkčnosti, např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference. Cookies (a podobné technologie, jako jsou např. pixely, identifikátory místního úložiště, reklamní mobilní identifikátory atd.) také přispívají k tomu, že Vaše interakce s webovými stránkami jsou bezpečnější a rychlejší, protože cookies a další identifikátory či obdobné technologie si umí zapamatovat po určitou dobu Vaše preference a úkony, které jste na nich provedli, takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou. Některé cookies a další identifikátory či obdobné technologie umístěné na našich webových stránkách mohou sloužit ke zpracování Vašich osobních údajů (např. mohou umožňovat sbírání osobních údajů či je mohou obsahovat). Mohou to být např. údaje týkající se Vás, Vašeho chování na webu, zařízení, které používáte či další. Doba platnosti cookies se různí podle druhu, nastavení prohlížeče nebo podle poskytovatele nástroje.
B. JAKÉ DRUHY COOKIES A DALŠÍCH NÁSTROJŮ POUŽÍVÁME A PRO JAKÉ ÚČELY?
 • Cookies a další identifikátory či obdobné technologie a související zpracování osobních údajů dělíme do následujících kategorií podle funkce a účelu, pro které jsou užívány:

   

 • Funkční zpracování údajů Cookies a identifikátory sloužící funkčnímu účelu a následné zpracování Vašich osobních údajů pro funkční účel jsou nezbytné pro zajištění funkčnosti webu nebo našich online služeb. Při této činnosti dochází k ukládání údajů či k přístupu k údajům uloženým na zařízení. Prostřednictvím těchto cookies a identifikátorů jsou zajišťovány veškeré nezbytné funkcionality webu. Dále nám tyto cookies a identifikátory umožňují zapamatovat si vaše nastavení webu či zabezpečit web a jeho funkcionality. V rámci funkčního účelu zpracování také dochází k detekci rizikových scénářů, chyb na zařízeních či webových stránkách (např. abychom věděli, zda uživatel z některých stránek nedostává hlášení o chybě). Předmětné cookies a identifikátory jsou nezbytné pro použití našich webů či online služeb. Některé takto získané údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, proti tomuto zpracování lze vznést námitku
 • Analytické zpracování údajů Cookies a identifikátory sloužící analytickému účelu používáme pouze s Vaším souhlasem a rovněž zpracování Vašich takto získaných osobních údajů pro analytický účel provádíme pouze s Vaším souhlasem. Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Při této činnosti dochází k ukládání údajů či k přístupu k údajům uloženým na zařízení. Předmětné cookies a identifikátory nám umožňují rozpoznat Vás, když opětovně navštívíte naši webovou stránku a umožňují nám sbírat a zpracovávat analytická data o Vašem chování na webu a provádět analýzu Vašeho chování a Vašich preferencí na webu a dále vyhodnocovat výkonnost obsahu webu, úspěšnost produktů či marketingových kampaní. Díky tomu můžeme vylepšovat naše služby a nabízet Vám kvalitnější služby a lépe fungující a uživatelsky přívětivější webové stránky (např. tak, že snáze naleznete to, co na stránkách hledáte). K předmětným údajům mohou mít přístup i třetí strany, které jsou v pozici správců osobních údajů a mohou je využívat v rámci samostatné činnosti či je kombinovat s Vámi poskytnutými informacemi
 • Marketingové zpracování údajů Cookies a identifikátory sloužící marketingovému účelu používáme pouze s Vaším souhlasem a rovněž zpracování Vašich takto získaných osobních údajů pro marketingový účel provádíme pouze s Vaším souhlasem. Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Při této činnosti dochází k ukládání údajů či k přístupu k údajům uloženým na zařízení, data také sdílíme s marketingovými platformami, které je mohou kombinovat s Vámi poskytnutými informacemi. Předmětné cookies a identifikátory nám umožňují rozpoznat Vás, když opětovně navštívíte naši webovou stránku a umožňují nám přizpůsobovat Vám obsah webu a zobrazovat Vám na různých webových stránkách na internetu (i na stránkách třetích stran) personalizované online reklamy na základě dat o Vašem chování na webu a analýzy Vašeho chování a Vašich preferencí na webu. Díky tomu Vám můžeme dodávat reklamy, které jsou pro Vás a Vaše zájmy relevantní a dále např. omezovat počet opakování reklam, které vidíte a měřit efektivitu reklamních kampaní či přizpůsobit Vaši domovskou stránku na našem webu Vašim zájmům. V rámci marketingového účelu lze provádět i analytiku nezbytnou k předmětnému účelu. K předmětným údajům mohou mít přístup i třetí strany (zejména marketingové platformy), které jsou v pozici správců osobních údajů a mohou je využívat v rámci samostatné činnosti či je kombinovat s Vámi poskytnutými informacemi
 • Vkládaný obsah třetích stran Na našem webu máme vložený obsah třetích stran (vkládaný např. prostřednictvím technologie embeddingu či iframe). Aby se Vám tento obsah zobrazil (např. přehrálo video) vyžadují poskytovatelé tohoto obsahu umístění cookies a identifikátorů. Při této činnosti dochází k ukládání či přístupu k údajům uloženým na zařízení. K umístění předmětných cookies a identifikátorů a zpracování Vašich takto získaných osobních údajů je potřeba Váš souhlas. Společnost Sazka nemá vliv na to, jaké cookies a identifikátory požadují předmětné třetí strany umístit do Vašeho zařízení a k jakým účelům budou získané údaje využívat. Tyto třetí strany, jsou v pozici správců osobních údajů a využívají Vaše údaje v rámci samostatné činnosti či je mohou kombinovat s Vámi poskytnutými informacemi. Třetí strany tak mohou využít cookies a identifikátory a Vaše osobní údaje např. i k cílení reklamy či přizpůsobování chování své služby. V případě, že jste udělili souhlas dojde k umístění cookies a identifikátorů souvisejících s veškerým obsahem vkládaným od třetích stran na náš web již načtením webové stránky, kde je obsah umístěn. Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Při odvolání či neudělení tohoto souhlasu se Vám nebude na našich webových stránkách žádný takto vložený obsah třetích stran zobrazovat a nebude tedy docházet ani k umístění cookies a identifikátorů souvisejících s vloženým obsahem třetích stran.
C. CO DĚLAT, KDYŽ SI NEPŘEJETE VYUŽÍVÁNÍ COOKIES?
 • Většina prohlížečů má počáteční nastavení umožňující získávání informací prostřednictvím cookies a dalších trackovacích technologií. Pokud si přejete, můžete prohlížeč nastavit tak, aby cookies a další podobné technologie odmítal nebo aby vás varoval, kdykoli jsou informace přes cookies získávány. Rovněž lze ve Vašem prohlížeči nastavit prohlížení webových stránek v anonymním okně, kdy bude množství informací získávaných přes cookies velmi omezené. Cookies můžete ze svého počítače nebo mobilního zařízení také kdykoliv vymazat, a to prostřednictvím nastavení prohlížeče. Odmítnutí cookies na stránce, kterou jste navštívili, však může způsobit, že na určité oblasti stránky nebudete moci vstoupit, některé funkce mohou být potlačeny nebo při návštěvě stránky nebudete moci přijímat osobní informace.
 • Jak si odeberete cookies ze svého prohlížeče je uvedeno zde.
 • O použití cookies na našich webech jste informováni prostřednictvím tzv. cookies banneru, který se Vám zobrazí zejména při první návštěvě našich webů, případně poté, co došlo k odstranění dříve uložených cookies z Vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Použití určitých typů cookies (analytické cookies a marketingové cookies) můžete dobrovolně odsouhlasit, či nikoli. Svůj souhlas s jejich využíváním můžete také kdykoli odvolat.

10. BUDE SAZKA TYTO ZÁSADY NĚKDY MĚNIT?

 • Tyto Zásady jsou veřejně přístupné na internetových stránkách sazkafts.cz.
 • Neustále se snažíme vylepšovat naše weby a služby, takže možná budeme potřebovat také příležitostně upravit tyto Zásady..

Objevte naše služby